X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
počet produktů: 0
cena: 0 CZK

  Všeobecné obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky


   

           I.            Úvodní ustanovení:

  1.       Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://sici-stroje-toyota.cz (dále jen internetový obchod) a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

  2.       Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu

        http://sici-stroje-toyota.cz je:

  Ing. Arnošt Rott

  Slovanská 119

  32600  Plzeň

  IČO:43299776

  DIČ:CZ480525089

  Registrace: Živnostenský úřad Plzeň, č.j. Rgm/1236/92

   

  3.       Kupujícím je zákazník internetového obchodu. Tím může být fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel) nebo fyzická či právnická osoba podnikající. Skutečnost, zda je zákazníkem spotřebitel nebo podnikatel je zákazník formou vyplnění odpovídajících údajů povinen specifikovat v objednávkovém formuláři internetového obchodu.

  4.       Zbožím se rozumí sortiment nabízený v internetovém obchodě a dodávaný prodávajícím na základě objednávky kupujícího.

  5.       Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Před potvrzením objednávky je kupující upozorněn na možnost prostudovat obchodní podmínky a reklamační řád.

  6.       Smluvní vztahy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. V případě, kdy je smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Pokud je smluvní stranou subjekt jednající v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztah zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

   

         II.            Uzavření kupní smlouvy

  1.       Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazný návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího, jejímž předmětem se má stát zboží v objednávce specifikované.

  2.       Údaje uvedené kupujícím ve formuláři objednávky musí být pravdivé a přesné.

  3.       Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky ze strany prodávajícího. (Kliknutí na tlačítko " dokončit objednávku "). Potvrzení odešle prodávající elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě vyprodání zásob, o čemž kupujícího informuje totožným způsobem jako v případě potvrzení objednávky. Nebude-li objednávka potvrzena ze strany prodávajícího do 5 dní, je tato uplynutím uvedené lhůty považována za odmítnutou a k uzavření kupní smlouvy nedošlo.

  4.       Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, a to zasláním e-mailové zprávy na kontaktní adresu internetového obchodu s uvedením čísla objednávky a kontaktních údajů kupujícího.

  5.       Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

  6.       Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

  7.       Způsob dodání zboží zvolí kupující při vyplnění objednávkového formuláře, a to buď dodání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty nebo osobní vyzvednutí zboží kupujícím v kamenném obchodě, viz. kontakty. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případné expediční poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

  8.       Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

   

        III.            Cena zboží, expediční lhůty a dodací podmínky

  1.       Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou včetně recyklačního poplatku a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

  2.       Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platná cena je kupujícímu potvrzena v rámci potvrzení objednávky zaslaného v souladu s čl. II. odst. 3 těchto podmínek. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud kupující se změnou ceny neprojeví souhlas, nebude objednávka považována za potvrzenou a k uzavření kupní smlouvy nedošlo.

  3.       Platbu za zboží je možné provést:

        a) dobírkou České pošty,

        b) hotově při osobním odběru zboží.

  4.       K ceně objednaného zboží budou  v závislosti na formě platby a dodání zboží zvoleného kupujícím při vyplnění objednávky připočteny případné expediční poplatky. V případě zaslání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty zahrnují expediční poplatky poštovné a balné a činí 120,- Kč. V případě osobního odběru zboží kupujícím se expediční poplatky neúčtují. Výše případných expedičních poplatků se zobrazuje v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží v objednávkovém formuláři.

  5.       Není-li v popisu objednaného produktu nebo v potvrzení objednávky zaslaném dle čl. II. odst. 3 uvedeno jinak, je zboží při dodání prostřednictvím České pošty expedováno v co nejkratším termínu, zpravidla do tří pracovních dnů po obdržení objednávky, ve vyjímečných prípadech může být termín delší.

  6.       V případě, že se prodávajícímu vrátí zaslané zboží nedoručené bez jeho zavinění (z důvodu nevyzvednutí zásilky zaslané na kupujícím udanou adresu), kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody o tom, jak s jeho objednávkou naložit. V případě žádosti kupujícího o opakované zaslání zboží prodávající účtuje vedle původní ceny včetně expedičních poplatků nové expediční poplatky.

  7.     V případě volby osobního odběru zboží kupujícím, je třeba zboží vyzvednout do 3 pracovních dní. Tato doba začíná plynout následující pracovní den od obdržení potvrzující e-mailové nebo sms zprávy, že je zboží na prodejně připraveno k vyzvednutí. Osobní odběr na prodejně je za internetové ceny jen v případě, že kupující nepožaduje zaučení. V případě že k vyzvednutí zboží nedojde, považuje se kupní smlouva za zrušenou dohodou smluvních stran a prodávající v případě, že již kupující uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí kupujícímu přijatou platbu poníženou o náklady spojené s jejím vrácením.

  8.       Tyto podmínky platí pro dodání zboží na území České republiky. Mimo území České republiky se zboží nezasílá.

   

      IV.            Reklamace

  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu http://sici-stroje-toyota.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

   

        V.            Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

  1.       V případě, že je kupujícím spotřebitel, má v souladu s občanským zákoníkem právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen odeslat prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží.

  2.       V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží neporušené, neznečištěné, bez známek užívání nebo opotřebení. Doporučujeme vrátit zboží v původním obalu, neboť se zamezí poškození během dopravy. Zboží nelze prodávajícímu vrátit odesláním na dobírku.

  3.       Po obdržení vráceného zboží ve stavu odpovídajícím předchozímu odstavci vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení, a to předem dohodnutým způsobem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  4.       V případě, že zboží bude vráceno nekompletní, opotřebené, užívané či v jiném stavu odporujícím odst. 2 tohoto článku, má prodávající nárok na náhradu nákladů za uvedení zboží do původního stavu, je-li to možné. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Takové nároky je prodávající oprávněn započíst na vracenou kupní cenu.   

  5.       Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

  6.       V případě, že je kupujícím osoba jednající při své podnikatelské činnosti, práva uvedená v odstavcích 1-4 jí nepřísluší, její právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tím však není dotčeno.

   

      VI.            Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

  Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části zejména v těchto případech:

  a)       zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

  b)       výrazným způsobem se změnila cena zboží.

  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

   

  VII.              Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

   

     VIII.            Ochrana osobních údajů

  1.       Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky na stránkách internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy a pro účely administrativní evidence prodávajícího, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším zpracováním osobních údajů.  Kontaktní údaje kupujícího mohou být využity k zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

  2.       Osobní údaje jsou důvěrné, jsou chráněny a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přístup k osobním údajům má také společnost Webczech s.r.o. jako administrátor webových stránek internetového obchodu, která je vázána mlčenlivostí a nesmí tyto údaje poskytnout žádnému dalšímu subjektu ani je jakýmkoli způsobem využít. Prodávající nepředává osobní údaje žádnému dalšímu subjektu. 

  3.       Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat oznámením o odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaným prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo písemně na kontaktní adresu prodávajícího. V důsledku takového oznámení je prodávající povinen vymazat veškeré jeho osobní údaje ze své databáze.

   

   IX.            Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2010 a prodávající si vyhrazuje jejich změnu. Pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodující znění obchodních podmínek zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu ke dni uzavření smlouvy.

   

  Reklamační řád

  Ing. Arnošt Rott jako provozovatel internetového obchodu http://sici-stroje-toyota.cz (dále jen internetový obchod) vydává v souladu s občanským zákoníkem a zákonem  o ochraně spotřebitele tento reklamační řád, který upravuje postup pro uplatnění vad zboží zakoupeného v internetovém obchodě a způsob vyřízení reklamace.

  V případě, že je kupujícím spotřebitel, použijí se ohledně reklamace vad zboží ustanovení části I a II tohoto reklamačního řádu.

  V případě, že kupujícím je osoba jednající při své podnikatelské činnosti, použijí se ohledně odpovědnosti za vady ustanovení části III a násl. Tohoto reklamačního řádu.

  Pojmy použité v tomto reklamačním řádu je třeba vykládat shodně s pojmy použitými ve Všeobecných obchodních podmínkách, jejichž je tento Reklamační řád součástí.

         Záruční podmínky

  1.       Délka záruční doby je 24 měsíců a je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách internetového obchodu a v prodávajícím potvrzeném záručním listě zaslaném kupujícímu. Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

  2.       Při převzetí zboží zasílaného prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a v případě jejího poškození je oprávněn odmítnout zásilku převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je pro účely uplatnění vad zboží povinen jeho poškození při přepravě prokázat, proto je vhodné sepsat o tom s přepravcem protokol.

  3.       V případě, že při přepravě došlo k poškození dodávaného zboží, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu a k oznámení připojit i kopii protokolu o poškození zásilky nebo poškození při přepravě jinak doložit.

  4.       V případě, že dodané zboží vykazuje jiné vady, než poškození vzniklé při přepravě, popř. pokud se takové vady projeví v záruční době, je kupující oprávněn reklamovat vady u prodávajícího.

       Záruka se nevztahuje na vady:

  a)       způsobené nesprávným používáním zboží (tj. používáním v rozporu s návodem k použití nebo jiným způsobem či k jinému účelu, než k jakému je zboží obvykle užíváno),

  b)       způsobené nesprávným skladováním a uchováváním zboží,

  c)       mechanickým poškozením nebo nadměrným zatěžováním,

  d)       na následky běžného užívání a opotřebení zboží ,

  e)       na vady vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

  5 a)    Oznámení o poškození zboží při přepravě nebo o reklamaci musí obsahovat označení reklamovaného zboží, kontaktní údaje kupujícího, podrobný popis vady a specifikaci práv, která kupující uplatňuje a je vhodné k němu přiložit kopii dokladu o koupi a pokud bylo zboží reklamováno již v minulosti také doklad o této reklamaci.

     b)    Prodávající je povinnen vyřídit reklamaci do 30 dnů.

  6.       Kupující může uplatnit podle povahy vady uplatnit následující práva:

  a)       Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

  b)       Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

  c)       Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V případě poskytnutí slevy pak nelze zboží reklamovat pro vadu, za niž byla poskytnuta sleva.